Skat

Nyt inden for skatteområdet i 2012

Vi begynder med en lov der blev vedtaget mellem jul og nytår 2011: afskaffelse af diverse skattebegunstigelser og grænser.
Multimediebeskatningen afskaffes. I stedet går vi tilbage til de gamle regler om fri telefon (computer og internet tilslutning), idet man dog nedsætter beløbet til 2.500,-

Bolig/Job ordningen ophører med udgangen af 2012

Loftet over børne og ungeydelsen på 35.136,-  er fjernetDen 18. juni var en travl dag for Thor Möger Pedersen

Indsats mod sort arbejde: De mere bizarre dele af lov nr. 590 af 18. juni 2012 har været omtalt bredt i pressen.( Skats kontrolbemyndigelse hos private, skilte på byggepladser, cvr.nr. på varevogne osv) En bestemmelse som har stor virkning for selvstændige og små selskaber er gået fuldstændigt upåtalt hen: §1 bestemmer af den skattemæssige fradragsret for udgifter over 10.000,- inkl moms, er betinget af at betalingen er sket via netbank. Betaling med check ligestilles med kontanter. Rationalet er her at både sælger og køber er dokumenteret i banken.
Bestemmelsen trådte i kraft 1 juli 2012. Har det ikke været muligt at anvende netbank kan man tilmelde en betaling der ikke er sket efter reglerne på:

http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=68772

Loven indeholder endelig udvidede kontrolmuligheder på byggepladser og hos private. På momsområdet er der visse områder bestemmelser om omvendt betaling af moms, således at køber afregner momsen til Skat og fakturabeløbet uden moms til sælger. Disse regler er nu udvidet til også at omfatte handel med metalskrot.

Lov nr 591 strammer selskabsbeskatningen. Underskudsfremførsel begrænses til 7,5 mill. årligt. Denne bestemmelse er nok ikke relevant for nogen af os. Ligesom den næste heller ikke er.

Transfer pricing er et begreb man anvender i internationale koncerner hvor man internt sælger og køber. Ved at have en høj pris i ét selskab kan man overføre overskuddet til et andet selskab. Skattevæsnerne i OECD’s medlemslande er blevet enig, om at intern handel skal ske efter “armslængde” princippet. Prisen skal sættes til hvad en uahængig 3. part skal give for produktet. Skat kan nu kræve revisorerklæring om rigtigheden af transfer pricing dokumentationen.
Skattebøder skal fremover afspejle selskabets størrelse. Ved mangelfuld dokumentation for prissætningen, skal der være et grundbeløb på 250.000 + 10 % af den forhøjede indkomst.
Endelig er skatteministeren blevet bemyndiget til at der kan oprettes et offentligt register over selskabers skattepligtige indkomst og anvendelse af fremførte underskud.

Lov nr. 592 er det meget omtalte forhøjelse af afskrivningsgrundlaget. Anskaffelser anskaffet efter 30. maj forhøjes afskrivningssaldoen med 15 % af anskaffelsesbeløbet. Anskaffelsen skal være fabriksny og være et driftsmiddel der udelukkende anvendes i virksomheden.

Lov nr 593 Skattefrihed for vennetjenester. Det er nu fastsat hvor grænsen går mellem vennetjenester og sort arbejde går. Skattefri familie og vennetjenester defineres som sædvanlige ydelser, der udføres inden for privatsfæren som et udslag af almindelig hjælpsomhed, gavmildhed eller socialt engagement. Ydelserne må ikke inkludere betaling med kontanter og heller ikke indgå som organiseret byttehandel. Endelig er bagatelgrænsen for betaling af privat hjælp fastsat til 10.000,-


Lov nr. 926 at 18. september 2012 Beskatning af aktionærlån.

For at imødegå optagelse af aktionærlån som skattefrit alternativ til at hæve løn eller udbytte i selskaber, er det bestemt at aktionærlån beskattes ved udbetalingen, såfremt modtager er aktionær med bestemmende indflydelse. Er aktionær et moderselskab er lånet ikke omfattet. Dette gælder selvom der er tale om et ulovligt aktionær lån.  

Reglerne finder ikke anvendelse på lån, der ydes som led i en sædvanlig forretningsmæssig disposition. En mellemregningskonto der opstår ved at en aktionær lægger ud for selskabet for anskaffelser anses at være en sædvanlig forretningsmæssig disposition.

Reglen har virkning for lån ydes fra og med den 14. august 2012


Ole Collstrup november 2012

Comments