Regnskab

Going Concern
Regnskabet aflægges under forudsætning om fortsat drift. Vurderingen af aktiverne sker på basis af, at de skønnes at holde, til de er slidt op teknisk eller økonomisk. Når aktiverne anskaffes, vurderer man hvor længe de vil tilføre virksomheden værdi. En varevogn kan f.eks holde mellem 5 og 10 år. En fabrikshal omkring 50 år. Atter andre kan holde under ét år. F.eks. en fukssvans.

Har man mistanke om, at virksomheden ikke kan forsætte driften inden for overskuelig fremtid (ét år fra balancetidspunktet), skal regnskabet aflægges under dette forhold. Aktiverne skal værdiansættes til salgspriser. De fleste aktiver vil herefter blive vurderet til væsentlig lavere priser. Et anlæg til leverpostejsfremstilling vil ikke kunne anvendes til ret meget andet end fremstilling af leverpostej. Det kan sandsynligvis kun skrottes. Værdien vil falde drastisk.

Vurderingen af om virksomheden kan fortsætte driften er derfor meget vigtig i og med det kan medføre tab for mange. Mange, der anvender det reviderede regnskab som beslutningsstøtte.

Hvordan vurderer vi så om virksomheden kan fortsætte driften?

Vi vurderer truslerne mod virksomhedens overlevelse:

Trusler fra omgivelserne:
    Trusler af fysisk karakter
    Miljøkrav
    Trusler af økonomisk karakter.

Trusler internt i virksomheden:
    Trusler af fysisk karakter
    Trusler af økonomisk karaktér.
   


Trusler fra omgivelserne:
        Trusler af fysisk karakter Der er her tale om trusler som brand, storm og anden pludseligt opstået skade på fysiske rammer og produktionsudstyr. Her vil der som regel være en  risikoafdækning i form af forsikring. I forbindelse med omkostningsrevisionen gennemgår vi virksomhedens forsikringer for denne kontrol. Det er meget sjældent, denne trussel ikke er afdækket.
    Miljøkrav Skal virksomheden miljøgodkendes, er det sket og overholdes denne miljøgodkendelse. Har virksomheden en miljøpolitik? Det er meget få virksomheder, der falder ind under dette punkt. Men vi skal have det i baghovedet.


    Trusler af økonomisk karakter.
        Her er det især samfundsøkonomien, der her er central, og hvordan den påvirker virksomheden. Nogle virksomheder er meget ramt, mens andre går helt fri. Her er det væsentligt at vi kender virksomheden godt. Andre ting, der skal tages i betragtning, er hvor aggressive konkurrenterne er. Om vi har retstvister og patenttvister. Endelig kopierer vi andre, eller kopierer andre os. 

Trusler internt i virksomheden:
    Trusler af fysisk karakter Vedligeholdelse af bygninger og produktionsudstyr. “Up-to-date” grad af produktionsudstyr. Man kan her tale om problemer, virksomheden har påført sig selv ved ikke at følge med. Der er sjældent problemer af denne karakter. Optræder de, kan de virkeligt tage livet af en virksomhed.

    Trusler af økonomisk karaktér:
    Kører virksomheden godt? Er den nødvendige likviditet til stede? Hvordan udvikler økonomien sig? Her igen resultaterne af  ledelsens indsats. Her undersøges udviklingsretningen for centrale nøgletal i virksomheden. Her er igen et eksempel på, at vi bruger oplysningerne flere gange. I regnskabet optræder først i regnskabet en årssammenstilling, med regnskabstal for 5 år. Her laver jeg en t-værdiberegning, som kan fortælle om udviklingen i de økonomiske sammenhænge.

    Gældsat personkreds. Tømmes virksomheden for midler? Her er vi ved en punkt, der er overset, men ikke destro mindre et af de hyppigst forekommende årsager til virksomhedslukninger. 

Giver nogle af disse spørgsmål anledning til overvejelser om virksomheden forsatte beståen, skal bestemmelserne i ISA 570 (fortsat drift) overvejes især A15- A18. Bestemmelserne skal forstås i sammenhæng med ISA 315 (Identifikation og vurdering af risici for væsentlig fejlinformation gennem forståelse af virksomheden og dens omgivelser).

Subpages (2): Regnskab Skat
Kommentarer
Ole Collstrup
Comments