Produkter

Om Revisionskontoret

Her kan du se os nærmere i kortene

Revisionskontorets produktpakke sammensættes af primærydelser og sekundærydelser. Primærydelserne er dem du vælger. Sekundærydelserne der de ydelser, der følger med primærydelserne, og som du i de fleste tilfælde ikke betaler særskilt for.
Derfor: Brug din revisor.


Oversigt over revisionskontorets ydelser

Ydelser
Her kan du gå ind Primærydelse Sekundærydelse
 ----> Administrativ service -
 ----> Registrering egen PC Registrering Kasserapport -
 ----> Md./kvt.balance egen PC Md./kvt.balance Budget/Taktisk Planlægning, Økonomisk styringm. rådgivning
 ----> Årsregnskab Budget/Strategisk /planlægning, Økonomisk, finansiel rådgivning
 ----> Gennemgang
(review)
Revision Struktur planlægning, Rådgivning
 ----> Kvalitetsstyring
Administrativ service

Brug et par minutter til at finde ud af hvordan du sparer tid til at tjene flere penge

Består af bogholderiservice og anden administrativ service.

Regnskabet starter med registrering af faktiske hændelser. Her starter vi også. Bogholderiservice hos klienten, udført af kompetent bogholder, til samme timepris som det koster at sende bilen på værksted.

Du opnår sikkerhed for, at grundlaget for dit regnskab er i orden, og at tvivlsomme ting bliver opdaget før skattevæsenet opdager dem. Samtidig bliver du aflastet i den administrative byrde, så du kan bruge tiden til det, du er god til, og som du kan tjene dine penge på.

Herudover kan den administrative service omfatte rykning af debitorer, skrivning af tilbud, fakturering, telefonpasning o.l. - Og hvad der sættes pris på af mange: Vi udarbejder kreditor betalingsforslag med udfyldte girokort. Din opgave reduceres til at underskrive og sende, når du har penge på kontoen.

Har du selv en PC'er med en rimelig god programpakke installeret, kan vi bruge den til at køre dit regnskab på.

Har du ikke det, gør det ikke noget, vi kan selv tage en med.

Tilbage til oversigt


Registrering egen PC.

Langt den overvejende del af vores kunder har egen PC og bruger den i deres registrering. Det er næsten ligegyldigt, hvilket regnskabssystem du har. Vi kan arbejde videre med det. Selv ved anden platform. Det skal blot være rimeligt anerkendt. Ellers kan vi have problemer med dokumentationen.

Tilbage til oversigt


Regnskabs Service

(Periode regnskaber)

Brug et par minutter til at finde ud af, hvordan du sparer tid til at tjene flere penge

Regnskabsservice er et tilbud til dig, der ikke har og ikke ønsker at anskaffe PC-udstyr, men som alligevel gerne vil have regnskabet behandlet professionelt, som om du havde EDB udstyret selv.

Har du valgt administrativ service, går det af sig selv.

Har du fravalgt dette modul, skal du udfylde en kasserapport over dine daglige ind- og udbetalinger samt en særlig blanket over ikke betalte debitorer og kreditorer.

Alt efter hvad vi har aftalt, modtager du senest 3 arbejdsdage efter vi har modtaget dine kasserapporter den færdige saldobalance med driftsregnskab og ajourført status, bogføringsjournal og kontospecifikationer.

Saldobalancen indeholder relevante nøgletal og sammenligningstal. Herudover kan du tilvælge budgetrapport, aldersfordelt saldoliste for debitorer og kreditorer, kontoudtog til kunder og rentenotaer for forfaldne tilgodehavender.

Regnskabsmaterialet får du udleveret her på kontoret i forbindelse med et rådgivningsmøde, du ikke betaler særskilt for. Her gennemgås saldobalancen, og afvigelser fra budget/sidste år diskuteres. Styringsoversigt og hovedanalyse gennemgås, og hvis det er nødvendigt, foretages en præliminær restskatteberegning.

Endelig får du dine momstal.

Tilbage til oversigt


Regnskabs Assistance

(Årsregnskabs udarbejdelse)

Brug et par minutter til at finde ud af, hvordan du får et bedre regnskab

Årsregnskabsudarbejdelsen er for mange virksomheder traditionelt overdraget revisor. Ansvaret for regnskabsaflæggelsen er dog stadig virksomhedens, så det er en god idé at se sig for, før man entrerer.

I forbindelse med arbejdet med kvalitetsstyring har vi gennemgået hele arbejdsprocessen minutiøst og har på baggrund heraf lavet standardiserede arbejdspapirer, der sikrer den professionelle kvalitet.

I medfør af den ny bogføringsbekendtgørelse § 14,3 skal regnskabet være opstillet efter Årsregnskabslovens retningslinier, altså det man skattemæssigt kalder et driftsøkonomisk regnskab. Regnskabet vil indeholde alle de elementer og noter, en ekstern læser ønsker: Sammenligningstal, nøgletalsoversigter, finansieringsanalyser og tidsrækker. Grafisk og numerisk opstillet.

Regnskabet leveres i det antal originaler det måtte ønskes, og på de sprog det måtte ønskes. (Regnskabet opstilles til det pågældende lands regnskabsbestemmelser; f.eks. i kontoform for Tysklands vedkommende). De enkelte eksemplarer tilpasses modtagerens behov: Indehaver og pengeinstitut: Fuldt regnskab med finansieringsanalyser, nøgletal og tidsrækker. Skattevæsen: Driftsregnskab og status, skattemæssig indkomstopgørelse, og virksomhedsskema..

Tilbage til oversigt


Gennemgang

(Review)

Brug et par minutter til at finde ud af, hvordan dit regnskab kan tilføjes større troværdighed

Gennemgang er et nyt begreb i dansk revisionspraksis. Benyttes af ikke-revisionspligtige virksomheder, der ønsker en højere grad af troværdighed til regnskabet uden dog at gå den omkostningskrævende vej at vælge frivillig revision.

Hvor revision er en proces, der munder ud i en udtalelse, som med høj grad af sikkerhed positivt kan bekræfte, at regnskabet i sin helhed er retvisende, er gennemgangen en proces, der munder ud i en udtalelse, som med moderat grad af sikkerhed negativt kan bekræfte, at regnskabet som helhed er retvisende.

Ved negativt forstås, at revisor i sin erklæring konkluderer, at der ikke er konstateret forhold, som afkræfter det retvisende billede. I lighed med revisionen kan klienten ikke kræve begrænsninger i opgavens omfang og udførelse.

Hvor vi i revisionen arbejder med et 95% sikkerhedsniveau, arbejder vi i gennemgang med et 85% sikkerhedsniveau.

Principielt skal gennemgangen omfatte de tre revisionsprincipper: systemanalytiskrevision, regnskabsanalytiskrevisin, og detailrevision, blot tilpasset opgavens særegne forhold, idet sammensætningen, som ved revision, skal ske på den mest omkostningseffektive måde. Herved ændres indsats sammensætningen.

Tilbage til oversigt


Revision

Brug et par minutter til at se din fremtidige revisor i kortene

Et selskabs ledelse beretter om den økonomiske aktivitet gennem årsregnskabet. De, der har interesse i denne beretning er ejerkredsen, medarbejdere, långivere, leverandører, kunder og myndigheder.

Årsregnskabet er lovreguleret og skal indeholde resultatopgørelse og balance, noter hertil, ledelsens årsberetning, beskrivelse af anvendt regnskabspraksis og revisionspåtegning. Da der kan opstå interessemodsætninger mellem selskabsdeltagerne, er en uafhængig revision af regnskabet lovpligtig.

Den arbejdsproces der når frem til konklusionen om regnskabet, er et kompromis mellem, på den ene side kravet til en tilstrækkelig begrundet overbevisning om rigtigheden af de enkelte poster i regnskabet, og p den anden side kravet til effektivitet. Vores revisionsproces er risikobaseret dvs. at arbejdsindsatsen prioriteres under hensyntagen til risiko og væsentlighed.

Hvordan gør vi så det?

Første led er en ajourføring af vor viden om virksomheden: Ændring i konkurrencesituation, forretningsrisiko osv.

Dernæst udarbejder vi en overordnet regnskabsanalyse af de sidste 3-5 år for at identificere udviklingstendenser inden for resultat, likviditet, finansiering osv.

Herefter foretager vi en vurdering af virksomhedens holdning til datadisciplin, nøjagtighed og kontrol af udførte administrative rutiner. Jo mere effektivt og pålideligt de administrative rutiner forløber, jo mere kan vi basere os på statistiske tests. Samtidig bliver stikprøvestørrelserne mindre, hvorved revisionen begrænses i omfang.

Herudover fastlægges den maksimale fejlstørrelse vi vil acceptere. Udgangspunktet herfor er, at en regnskabslæser ikke måtte drage en anden konklusion om regnskabet, hvis han havde haft kendskab til fejlen. Samtidig udvælges de væsentligste regnskabsposter. Heraf følger at uvæsentlige fejl er revisionen uinteressante, med mindre de er systematiske, og derved et udtryk for svaghed i administrationen.

Regnskabets grundlag er en række bogholderi-posteringer der alle har en mængdedel og en værdiansættelsesdel. Begge dele kan vurderes med en varierende del af sikkerhed. 100% sikkerhed har vi f.eks. ved likvider, hvor både optælling og vurdering er entydig. Anderledes med tab på debitorer og immaterielle aktiver. Revisionen indsættes så den modsvarer risikoen for fejl.

Sammenvejet giver dette en stikprøveplan for rutinedata og en køreplan for revision af risikobehæftede poster, der tilsammen giver revisor en sikkerhed for, at regnskabet er korrekt aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav, hvis han intet væsentligt finder. Derved minimeres revisionsarbejdet.

Revision

Revision er en proces, der munder ud i en udtalelse om regnskabet, den såkaldte revisionspåtegning. Udtalelsen vedrører alene det påtegnede regnskab og dets sammenhæng med den realitet, det afspejler. Vi taler, om at regnskabet med beretning og noter er retvisende.

Ledelsen er ansvarlig for regnskabsaflæggelsen. Revisionen udtaler sig om den er sket inden for lovgivningens rammer. Er dette tilfældet, gives blank d.v.s. anmærkningsfri påtegning.

Med udgangspunkt i en risiko og væsentlighedsvurdering af virksomheden og dens administrative rutiner vurderes fejlmuligheder og evnen til internt at opdage og rette fejl. På denne baggrund lægges en statistisk stikprøveplan, der sammenholdt med vurderingen, giver revisionssikkerheden. I revision arbejdes med et sikkerhedsniveau på 95%.

Vi arbejder således på et videnskabeligt statistisk grundlag, der altid vil resultere i den mindst mulige stikprøvestørrelse. Dette sikrer omkostningseffektivitet og medfører, at revisionen aldrig bliver dyrere end nødvendigt. Jo bedre de administrative rutiner er tilrettelagt, og jo bedre de virker, des mindre bliver revisionsomfanget. Og som følge heraf: des billigere bliver revisorregningen.

Mener vi, at de administrative rutiner kan forbedres, får du det naturligvis at vide.

Tilbage til oversigt


Kvalitetsstyring

Kvalitetsstyring er den proces, der sikrer kvaliteten af et produkt, før det bliver leveret. Et produkts kvalitet kan defineres, som den grad hvormed det opfylder kundens forventninger. Et højkvalitetsprodukt er således et produkt, der i høj grad opfylder kundens forventninger. Et lavkvalitetsprodukt er et produkt, hvor kunden ikke regner med at få sine forventninger opfyldt i særlig høj grad. Heraf kan udledes, at kvalitetsstyring fordrer, at det er defineret, hvad kunden forstår ved kvalitet, og at man med udgangspunkt i denne kvalitetsdefinition tilrettelægger produktionen, så kvalitetskriterierne overholdes. Denne kvalitetsdimension kunne man kalde den markedsmæssige kvalitet.

Hertil kommer en anden dimension, der er nødvendig at have med i revisionskontorets tilfælde: den professionelle kvalitet. Revisorlovene kræver, at revisor efterlever god revisorskik i sit arbejde og sin fremtræden. Dette gælder overholdelse af faglige normer, uafhængighed og begrænsninger i øvrig erhvervsudfoldelse. Det er den professionelle kvalitetsstyring der styrer valget af revisionsmetode og revisionsindsats.

Du vil opleve en grundig udspørgning, før du bliver klient hos os. Dette er kvalitetsstyringens grundlag.

Tilbage til oversigt


Løbende Rådgivning

Brug et par minutter til at finde ud af, hvordan din revisor følger dig

Rådgivning i forbindelse med kvartalsbalancen

Sekundærydelsen til kvartalsbalancen omfatter en halv times mundtlig konsultation/rådgivning, som klienten ikke specifikt betaler for. Konsultationen sker i tæt tidsmæssig tilknytning til færdiggørelsen af kvartalsbalancen. Den omfatter gennemgang af saldobalancen, den økonomiske styringsoversigt og hovedanalysen, samt beregning af eventuel præliminær restskat. Kort referat om behandlede emner udfærdiges og afsendes samme dag.

Rådgivning i forbindelse med årsregnskabet

Sekundærydelsen til årsregnskabet er en gennemgang af regnskabet, strategisk planlægning og finansiel rådgivning. Dagsorden følger den strategiske planlægningsmodel, med identifikation af egne stærke/svage sider og muligheder/trusler i omgivelserne for at give svaret på spørgsmålet: Hvor er vi nu, og hvor vil vi gerne hen?

Den finansielle rådgivning tager udgangspunkt i hensigtsmæssigheden af gælds- og formuesammensætningen. Der tages stilling til budgetudarbejdelse. Der udarbejdes referat over de diskuterede hovedpunkter.

Rådgivning i forbindelse med revision og gennemgang

Specielt for revisionsklienter gennemgås virksomhedens administrative struktur, som den tegner sig på basis af den systemanalytiske revision. Stærke og svage sider diskuteres, lige som mulige løsninger drøftes.

Tilbage til oversigt

Comments